Apple PowerMac 6xxx-9xxx Memory Upgrades

Apple PowerMac 5xxx to 9xxx Memory Upgrades

ModelProcessorSpeedYearMax RAMCheck Prices
PowerMac 5500PPC 603e250Mhz1997128mb168 Pin DIMMS
PowerMac 6100/60PPC 60160Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 6100/60avPPC 60160Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 6100/66avPPC 60166Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 6100/66 Dos CompatiblePPC 60166Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 6100/66avPPC 60166Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 6500PPC 603e225-300Mhz1997128MB168 Pin DIMMS
PowerMac 7100/66PPC 60166Mhz1994-1995136MB72 Pin SIMMS
PowerMac 7100/66avPPC 60166Mhz1994-1995136MB72 Pin SIMMS
PowerMac 7100/80PPC 60180Mhz1994-1995136MB72 Pin SIMMS
PowerMac 7100/80avPPC 60180Mhz1994-1995136MB72 Pin SIMMS
PowerMac 7200/75PPC 60175Mhz1995256MB168 Pin DIMMS
PowerMac 7200/90PPC 60190Mhz1995256MB168 Pin DIMMS
PowerMac 7200/120PPC 601120Mhz1995256MB168 Pin DIMMS
PowerMac 7500/100PPC 601100Mhz19951GB168 Pin DIMMS
PowerMac 7600/120PPC 604120Mhz19961GB168 Pin DIMMS
PowerMac 7600/132PPC 604132Mhz19961GB168 Pin DIMMS
PowerMac 7600/200PPC 604e200Mhz19961GB168 Pin DIMMS
PowerMac 8100/80PPC 60180Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 8100/80PPC 60180Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 8100/80avPPC 60180Mhz1994264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 8100/100PPC 601100Mhz1995264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 8100/100avPPC 601100Mhz1995264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 8100/110PPC 601100Mhz1996264MB72 Pin SIMMS
PowerMac 8200/100PPC 601100Mhz1996512MB168 Pin DIMMS
PowerMac 8200/120PPC 601120Mhz1996512MB168 Pin DIMMS
PowerMac 8500/120PPC 604120Mhz19951GB168 Pin DIMMS
PowerMac 8515/120PPC 604120Mhz19951GB168 Pin DIMMS
PowerMac 8500/150PPC 604150Mhz19961GB168 Pin DIMMS
PowerMac 8500/180PPC 604180Mhz19961GB168 Pin DIMMS
PowerMac 8600/200PPC 604e200Mhz19971GB168 Pin DIMMS
PowerMac 8600/250PPC 604e250Mhz19971GB168 Pin DIMMS
PowerMac 8600/300PPC 604e300Mhz19971GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9500/120PPC 604120Mhz19951.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9500/132PPC 604132Mhz19951.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9515/132PPC 604132Mhz19951.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9500/150PPC 604e150Mhz19961.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9500/180MPPPC 604e180Mhz19961.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9500/180MPPPC 604e180Mhz19961.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9500/200PPC 604e200Mhz19961.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9600/200PPC 604e200Mhz19971.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9600/200MPPPC 604e200Mhz19971.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9600/233MPPPC 604e233Mhz19971.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9600/300PPC 604e300Mhz19971.5GB168 Pin DIMMS
PowerMac 9600/350PPC 604e350Mhz19971.5GB168 Pin DIMMS